ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & O ΡΟΛΟΣ TOYΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Α. Επιτροπή Καταστατικού και Εσωτερικών Κανονισμών.

Συντονίζεται από τον Αντιπρόεδρο αλλά βρίσκεται υπό την γενική εποπτεία του Προέδρου της ΕΛΕΣΨΥ. Η επιτροπή αυτή προτείνει τυχόν απαραίτητες αλλαγές και/ή προσθήκες στην ΕΕ και διεξάγει σε συνδυασμό με τον Γραμματέα την αλληλογραφία μεταξύ των ενεργών μελών για έγκριση των τυχόν αλλαγών.

Β. Επιτροπή “Σχολική Ψυχολογία και Έλληνες της Διασποράς”. Συντονίζεται από τον Πρώην Πρόεδρο (Past President) και/ή ένα άλλο ενδιαφερόμενο μέλος. Από την ίδρυσή της Εταιρείας και μέχρι να εκπνεύσει η πρώτη θητεία του/της εκλεγμένου προέδρου, πρόεδρος της παρούσας επιτροπής θα είναι ο/η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σχολικής Ψυχολογίας.  Στόχος της επιτροπής είναι να έρθει σε επαφή με σχολικούς ψυχολόγους που εργάζονται σε σχολεία ή και πανεπιστήμια του εξωτερικού και να προάγει συνεργασίες και συνέργειες που θα ήταν αμοιβαία ωφέλιμες για τους σχολικούς ψυχολόγους της Διασποράς. Η ΕΛ.Ε.ΣΨΥ οραματίζεται να γίνει μια γέφυρα προκειμένου αξιόλογοι επαγγελματίες σχολικοί ψυχολόγοι της Διασποράς (σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και άλλου σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία) να συνεργαστούν με την Εταιρεία σε όλα τα επίπεδα όπως συμμετοχή ως ομιλητές στα συνέδρια της Εταιρείας, συνέργειες ερευνητικής και διαπολιτισμικής μορφής και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Γ. Επιτροπή «Σχολική Ψυχολογία χωρίς Σύνορα». Αυτή η επιτροπή οργανώνει παρεμβάσεις και προγράμματα σε κάθε περίπτωση ανάγκης εντός ή εκτός της Ελλάδας και παίζει ενεργό ρόλο σε περιπτώσεις κρίσεων (πχ σχολική βία στα σχολεία) και φυσικών καταστροφών σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Από την ίδρυσή της Εταιρείας και μέχρι να εκπνεύσει η πρώτη θητεία του/της εκλεγμένου προέδρου, πρόεδρος της παρούσας επιτροπής θα είναι ο/η  αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σχολικής Ψυχολογίας.  

Δ. Επιτροπή Ηθικής & Επαγγελματικής Δεοντολογίας, Επαγγελματικών Προτύπων, Διαπιστευτηρίων & Πειθαρχικών Δράσεων. Αυτή η επιτροπή προωθεί ηθικές και επαγγελματικές πρακτικές για τη Σχολική Ψυχολογία εντός της Ελλάδας (και της Κύπρου αν υπάρχει κάποια εργασία ή ενδιαφέρον από κοινού)· αναπτύσσει και/ή αναθεωρεί τον δικό της επαγγελματικό κώδικα αξιών· δέχεται ερωτήσεις, παράπονα και ζητήματα ενδιαφέροντος από την Εκτελεστική Επιτροπή και μέλη που ενδιαφέρονται για την επαγγελματικές αξίες και συστήνει κατάλληλη δράση στην Εκτελεστική Επιτροπή· εργάζεται με γραφεία πιστοποιήσεων και διαπιστεύσεων προωθώντας τις αξίες αναφορικά με θέματα που συντελούν στην τελειοποίηση ως προς την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την αδειοδότηση· και να ενημερώνει τα μέλη σχετικά με ζητήματα ηθικής στη σχολική ψυχολογία. Τέλος η επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για να διευθετεί με επαγγελματικό τρόπο διάφορες ενστάσεις, γραπτές καταγγελίες (επώνυμες ή ανώνυμες) περί αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς από εγγεγραμμένα μέλη της ΕΛΕΣΨΥ. Οι δράσεις και οι αποφάσεις της επιτροπής για θέματα πειθαρχικής μορφής, θα προτείνονται και θα συζητιούνται στην ΕΕ,  εκεί όπου θα λαμβάνονται και οι τελεσίδικες αποφάσεις για δράσεις βάση πειθαρχικών παραπτωμάτων. 

Ε. Επιτροπή Διεύρυνσης της Εταιρείας & Εγγραφής Νέων

Μελών. Αυτή η επιτροπή εφαρμόζει και ελέγχει τη διαδικασία για να γίνει κανείς μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ· αναπτύσσει στρατηγικές για την προσέλκυση και τη διατήρηση μελών· διατηρεί ενημερωμένα αρχεία των μελών· και διεξάγει περιοδικές αξιολογήσεις της πολιτικής εισδοχής μελών και των σχετικών διαδικασιών. Η επιτροπή αυτή θα είναι υπεύθυνη για να αναζητήσει και να επιδιώξει μνημόνια συνεργασίας με φορείς που προάγουν την ψυχική, σωματική υγεία όλων των παιδιών και προασπίζουν τα δικαιώματά τους. 

ΣΤ. Επιτροπή Έρευνας. Αυτή η επιτροπή μπορεί να σχεδιάζει, να διεξάγει έρευνες, να συλλέγει, να αναλύει και διαδίδει τα αποτελέσματα ερευνών σχετικών με τις βέλτιστες πρακτικές και το επάγγελμα του σχολικού ψυχολόγου· να διευκολύνει την επικοινωνία, την ανταλλαγή ερευνητικών ιδεών και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών. Στο πλαίσιο των διαφόρων συνεργασιών η επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού αλλά και Ινστιτούτα που εντάσσονται στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της εφαρμοσμένης ψυχολογίας στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Ζ. Επιτροπή Καθοδήγησης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Αυτή η Επιτροπή επικεντρώνεται στην παροχή σχετικών πόρων για την υποστήριξη και τη στήριξη σχολικών ψυχολόγων στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους· βοηθά κάθε επαγγελματία σχολικό ψυχολόγο,  να εγκαθιδρύσει νέες διασυνδέσεις με τους συναδέλφους του· εργάζεται για την αύξηση της εκπροσώπησης των επαγγελματιών σχολικών ψυχολόγων στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους εντός των υποδομών της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ, συμπεριλαμβανομένης της προσέλευσης και των παρουσιάσεων σε ομάδες εργασίας και συνέδρια· προωθεί τις εκδηλώσεις κοινωνικής δικτύωσης.

Η. Επιτροπή Εξεύρεσης Πόρων. Αυτή η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση κεφαλαίων αναγκαίων για την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ· ασχολείται με την προώθηση και δικτύωση· αξιολογεί όλη τη δραστηριότητα εξεύρεσης πόρων του προηγούμενου έτους και κάνει προτάσεις για βελτιώσεις για το νέο έτος.

Θ. Επιτροπή Πρώτης παιδικής ηλικίας, προσχολικής ηλικίας και Έγκαιρης Παρέμβασης. (Early Years, Preschool Years and Early Intervention). Η παρούσα επιτροπή εστιάζεται στο να αναπτύξει τις αναγκαίες συνεργασίες και «γέφυρες επικοινωνίας» μεταξύ των σχολικών ψυχολόγων, των ερευνητών και επαγγελματιών του χώρου της παιδικής και προσχολικής ηλικίας (πχ βρεφοκόμων, παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας και προσχολικής εκπαίδευσης). Η έγκαιρη (πρώιμη) παρέμβαση ως φιλοσοφία και φάσμα δράσεων είναι μια βασική διάσταση της παρούσας επιτροπής και προάγει βέλτιστες πρακτικές σ ολόκληρο το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και σύστημα υγείας εν γένει, σκοπεύοντας να βοηθήσει με διάφορες αναγκαίες τροποποιήσεις λόγω των νέων συνθηκών και να υποστηρίξει ευάλωτους πληθυσμούς όπως παιδιά προσφύγων και τις οικογένειές τους, παιδιά οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών από την ηλικία των 6 μηνών και μέχρι την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο.

Ι. Επιτροπή Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης, Επικοινωνίας και Προώθησης της ΕΛ.Ε. ΣΨΥ.

Ο στόχος της παρούσας επιτροπής είναι να συντονίσει την παρουσία της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ στα κοινωνικά δίκτυα, να διανείμει σε διάφορα ΜΜΕ και sites είτε σε γραπτή μορφή, είτε σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις και συνέδρια, σεμινάρια που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΕΛ.Ε.ΣΨΥ ως μια επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία και εθελοντική οργάνωση. Η επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της Εταιρείας της ΕΛΕΣΨΥ που γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την ΕΕ της Εταιρείας. 

Scroll to Top